OT Vozzmag - шаблон joomla Окна

Tuesday, 17 October 2017

 

Greek English French German Italian Russian
Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα Περίπτερα και Καταστήματα Ψιλικών

Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα Περίπτερα και Καταστήματα Ψιλικών

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015 14:26 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Άρθρο 47 (αναπηρικά περίπτερα-ψιλικά)

1. [Αρχή Τροποποίησης] Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και στα καταστήματα ψιλικών – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/95236/09, ΦΕΚ-1467 Β/20-7-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

α. Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.

β. Τυποποιημένων παγωτών.

[Αρχή Τροποποίησης]

γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε­ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ­σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε­ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια ανά είδος εντός των ηλε­κτρικών ψυγείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος (τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε, με ύπαρξη κατα­γραφικού μηχανήματος και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις του άρθρο 11 του Κώδικα τρο­φίμων και ποτών) – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1γ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/95236/09, ΦΕΚ-1467 Β/20-7-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

2. Κατά παρέκλιση της προηγούμενης παραγράφου (σημείο γ), επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα αναψυκτικών ποτών, χύμα εφόσον χρησιμοποιούνται για τον σκοπόν αυτόν ψυκτικά μηχανήματα στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) υπό τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προιόντα είναι δυνατό να πωλούνται και σε καταστήματα ψιλικών, εφόσον συντρέχουν οι περιγραφόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις.

[Αρχή Τροποποίησης]

Στα καταστήματα ψιλικών είναι δυνατόν να πωλού­νται και παστεριωμένο γάλα και γιαούρτη σε τυποποι­ημένες μορφές καθώς και μικρές ποσότητες τροφίμων σε τυποποιημένη μορφή, η συντήρηση των οποίων δεν απαιτεί ψύξη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρ­κής χώρος στο κατάστημα για το σκοπό αυτό - ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 24 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94643/07 (ΦΕΚ-1384 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

4. Για την πώληση τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιομένων αναψυκτικών ποτών στα αναπηρικά περίπτερα ή καταστήματα ψιλικών, καθώς και για την πώληση αναψυκτικών ποτών χύμα με μηχανήματα POST MIX στα αναπηρικά περίπτερα, απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγιειονομικής Επιτροπής, ή, εν ελλείψει της Υγιειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή άλλης Υγιειονομικής Διατάξεως για τις κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως των ανωτέρω ειδών.

Εξαιρετικά, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 6 Ν. 1043/80, η άδεια πωλήσεως από αναπηρικά περίπτερα τυποποιημένων παγωτών και αναψυκτικών ποτών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή παρεχομένων χύμα με μηχανήματα POST MIX, θα χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Για την απόκτηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία, αίτηση στην οποία θα επισυνάπτει φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου του, και, αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο, της Νομαρχιακής αποφάσεως για το δικαίωμα μισθώσεως του, καθώς και βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής ότι η τυχόν τοποθέτηση των χρησιμοποιουμένων ψυγείων στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περίπτερου) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

5. Η συντήρηση των παγωτών θα γίνεται σε ειδικά ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των -10οC.

6. Η ψύξη των εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών θα γίνεται με ψυγείο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο κατάστημα. Εξαιρετικά, προκειμένου για αναπηρικά περίπτερα, το ψυγείο τούτο μπορεί να τοποθετείται έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται ανωτέρω για τα ψυγεία – συντηρητές παγωτών. Για τα αναψυκτικά ποτά θα υπάρχει μόνον ένα ψυγείο.

Τα εμφιαλωμένα ή εγκυτιωμένα αναψυκτικά ποτά, οι μπύρες και ο τυποποιημένος έτοιμος καφές, αν πρόκειται να καταναλωθούν αμέσως, θα προσφέρονται με σωληνίσκους αναρροφήσεως μιας χρήσεως (καλαμάκι) αποστειρωμένο και τοποθετημένο σε ιδιαίτερη κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

7. Για να επιτραπεί η λειτουργία σε αναπηρικό περίπτερο ψυκτικού μηχανήματος στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) παγωμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων χυμών ή εκχυλίσματος καφέ κ.τ.ομ. με οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό πρέπει:

  • α. Το μηχάνημα τούτο να συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της Χώρας προέλεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αυτή Υγειονομικές προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται στη χώρα προελεύσεως του για τον ανωτέρω σκοπό, και
  • β. Η εγκατάσταση του μηχανήματος POST MIX στο περίπτερο να πληρεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ώστε τα περιεχόμενα ποτά να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις, τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις:
  • 1. Η κεφαλή του μηχανήματος, στην οποία υπάρχουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών, θα είναι τοποθετημένη απαραίτητα μέσα στο περίπτερο.
  • 2. Οι σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί ή το εκχύλισμα καφέ κ.τ.ομ. θα διατηρούνται μέσα σε ανοξείδωτα δοχεία κλεισμένα αεροστεγώς.
  • 3. Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξίδιο του άνθρακος και ο ψύκτης θα τοποθετούνται μέσα σε καλαίσθητο ερμάρι, τοποθετημένο είτε στο εσωτερικό του περίπτερου, είτε έξω από αυτό σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου για τα ψυγεία συντηρητές παγωτών.
  • 4. Το ψυκτικό μηχάνημα θα συνδέεται απαραίτητα με το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως ή του οικισμού με ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση.
  • 5. Τα ποτήρια μιας χρήσεως, πλαστικά ή χάρτινα, που χρησιμοποιούνται για την προσφορά των ποτών, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κλειστές ειδικές θήκες, ώστε να προστατεύονται από τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις.
  • 6. Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο κατάλληλο δοχείο επαρκούς χωρητικότητας.
  • Δεν απαιτείται το ανωτέρω (σημείο α’) πιστοποιητικό της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεως τους, προκειμένου για μηχανήματα POST MIX, τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για τον ανωτέρω σκοπό από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Τα μηχανήματα αυτά, πέρα από το ότι θα συνοδεύονται με επίσημο φωτοαντίγραφο της αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, με την οποία έχει εγκριθεί η σχετική Γνωμοδότηση του Λ.Υ.Σ., θα φέρουν μεταλλική πλάκα με την οποία θα είναι χαραγμένος ο αριθμός της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως.

8. Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή του αναψυκτικού σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί (CONCETRATE) πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και να πληρούν τους όρους που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές με τα τρόφιμα Υγιειονομικές Διατάξεις.

Για να διαπιστωθεί η πηγή προελεύσεως των ανωτέρω σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών ο πωλητής περιπτερούχος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει στα αρμόδια Κρατικά Όργανα ελέγχου, αν ζητηθούν, τα τιμολόγια πωλήσεως, που έχει εκδώσει ο προμηθευτής των ειδών τούτων.

9. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX), κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του ποτού σε χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των +10ο C) και την καθαριότητα των διαφόρων εξαρτημάτων τους, θα γίνεται μακροσκοπικά κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα επιθεωρήσεις.

Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο, θα γίνονται και δειγματοληψίες των χρησιμοποιουμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών και των άλλων, των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ειδών για εργαστηριακό έλεγχο τούτων, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών.

Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς Υπαλλήλους ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.

Για τον χαρακτηρισμό των ανωτέρω προσφερόμενων τροφίμων και ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

10. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, είναι δυνατό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδιδόμενη κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να απαγορευθεί προσωρινά, μέχρι ένα μήνα, ή, σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά η πώληση από κατάστημα ψιλικών ή αναπηρικό περίπτερο τυποποιημένων παγωτών ή αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή προσφερομένων χύμα με ψυκτικά μηχανήματα POST MIX, αν μεταβληθούν οι όροι, με τους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση των ψυγείων μέσα στο κατάστημα, ή, προκειμένου για αναπηρικό περίπτερο, έξω από αυτό αλλά σε επαφή με τις πλευρές του.

Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της πωλήσεως των προαναφερόμενων ειδών η Αστυνομική Αρχή ή η Υγειονομική Υπηρεσία, κατά περίπτωση, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

11. Οι περιπτερούχοι και οι καταστηματάρχες ψιλικών, εφόσον πωλούν τα είδη του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα περίπτερα (παραπήγματα), για τα οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή άρθρου 18 Ν.Δ. 1044/71 άδεια λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προιόντων και ειδών Μονοπωλείου.

[Αρχή Τροποποίησης]

13. «Επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων-συσκευασμένων προϊόντων καραμελοποιίας, σοκολατοποιίας και μπισκοτοποιίας από τα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που η Υγειονομική Διάταξη θέτει.

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προ­στατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 13 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.139057/07, ΦΕΚ-2204 Β/14-11-07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

https://epoptes.wordpress.com

Διαβάστηκε 32343 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 13:02
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Εγγραφή στο Newsletter

Email address:


Αναζητηση